Προγράμματα Επιδοτήσεων

Γεωργοτεχνικές Μελέτες

Σχέδια Βελτίωσης γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Σχέδια δράσης  Νέων Αγροτών, Προγράμματα Εμπορίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, Μελέτες βιωσιμότητας, Μελέτες αγοράς αγροτεμαχίων με χαμηλότοκο δάνειο από την ΑΤΕ, Αγροτουριστικά προγράμματα Leader και Ο.Π.Α.Α.Χ.

Αγροπεριβαλλοντικά Προγράμματα

Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Εκτατικοποίηση Κτηνοτροφίας Μείωση Νιτρορύπανσης, Δασώσεις Γαιών.

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Αναπτυξιακός Νόμος, προγράμματα ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικότητας, Ενίσχυση Μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.

Συστήματα Ποιότητας

Συστήματα ποιότητας ISO 9001, Συστήματα ασφάλειας τροφίμων HACCP, Συστήματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000, Συστήματα ποιότητας στη γεωργία Agro 1 και Agro 2, GlobalGAP.

Άδειες Λειτουργίας

Κτηνοτροφικών, μεταποιητικών και βιομηχανικών μονάδων.

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σχεδιασμός – Διαχείριση – Λειτουργία Μονάδων

Απεντομώσεις – Μυοκτονίες ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων.