Λύσεις στην αυξημένη ζήτηση άρδευσης

By   20/03/2015

Λύσεις στην αυξημένη ζήτηση άρδευσης:

  1. Αύξηση της αποδοτικότητας των αρδευτικών δικτύων.
  2.  Εξοικονόμηση νερού με καινοτόμες μεθόδους άρδευσης.
  3.  Εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας για τον ορθολογικό προγραμματισμό των αρδεύσεων.
  4. Αύξηση της χρησιμοποίησης νερού υποβαθμισμένης ποιότητας, πχ νερά από αποστραγγιστικά δίκτυα, νερά από επεξεργασμένα λύματα.
  5. Αύξηση της χρησιμοποίησης νερού υποβαθμισμένης ποιότητας, πχ νερά από αποστραγγιστικά δίκτυα, νερά από επεξεργασμένα λύματα.
  6. Αύξηση της γεωργίας που βασίζεται στη βροχή (rainfed agriculture).
  7. Συμπληρωματικά έργα αξιοποίησης του νερού, όπως ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές κλπ.
  8. Εγκατάσταση καλλιεργειών που δεν είναι απαιτητικές σε νερό.
Πηγή: Agrenda