Αλλαγή στη διαδικασία ολοκλήρωσης – πληρωμής των σχεδίων βελτίωσης

By   22/04/2015

Παύει ο περιορισμός του ελάχιστου μεγέθους επιλέξιμου προϋπολογισμού της β’ δόσης. Δηλαδή, το δεύτερο αίτημα πληρωμής μπορεί να είναι και μικρότερο του 20%.
Τίθεται χρονικό όριο επιτόπιας επαλήθευσης για όσα αιτήματα πληρωμής αφορούσαν σε ποσοστό υλοποίησης μικρότερο του 40% του επενδυτικού σχεδίου. Συγκεκριμένα, αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 8 μηνών από την κατάθεση αιτήματος πληρωμής που αντιστοιχεί σε ποσοστό υλοποίησης μικρότερο του 40% του επενδυτικού σχεδίου και δεν έχει ακόμη κατατεθεί αίτημα αποπληρωμής ή δεύτερης πληρωμής, τότε η Επιτροπή υποχρεούται σε επιτόπια επαλήθευση του αντικειμένου που έχει ήδη τύχει πληρωμής. Στην περίπτωση που κατά τη δημοσίευση της παρούσας το χρονικό αυτό διάστημα των 8 μηνών έχει ήδη παρέλθει, οι αντίστοιχες επιτροπές θα πρέπει να διενεργήσουν την επιτόπια επαλήθευση το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι μετά τις 30.6.2015.
Μειώνονται οι περιπτώσεις τροποποιήσεων που οφείλονται σε αλλαγή του γεωργικού ελκυστήρα. Πλέον, στις περιπτώσεις που υπάρχει μελέτη ελκυστήρα, μπορεί να γίνεται η προμήθεια ελκυστήρα οποιασδήποτε ιπποδύναμης, αρκεί αυτή να καλύπτεται από την υφιστάμενη μελέτη του ελκυστήρα.