5η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος LEADER

By   27/05/2015
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα »Προσέγγιση LEADER».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.