2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

By   25/05/2023

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ υπέγραψε τροποποίηση του μέτρου 4.1.5 δίνοντας παράταση στην κατάθεση των Σχεδίων Βελτίωσης 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 όπως παρακάτω:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής: «Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.5 πρέπει να υποβάλλουν (οριστικοποιήσουν) μία αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr κατά το διάστημα από 15/3/2023 έως 30/6/2023 και ώρα 13:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής (οριστικοποίησης) δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης με συνέπεια αυτή να μην αξιολογείται.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής: «Αιτήματα από-οριστικοποίησης των αιτήσεων γίνονται δεκτά έως τις 28/6/2023 και ώρα 13:00 ύστερα από υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής ependyseis.gr. Με την απόοριστικοποίηση το αίτημα επανέρχεται στην κατάσταση «Σχεδίου» και προκειμένου να αξιολογηθεί πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1.»