Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εξισωτική αποζημίωση

By   06/05/2016

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 1275) η ΥΑ με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 13 του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020 (εξισωτική αποζημίωση).

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 της απόφασης το ύψος της ενίσχυσης για τις ορεινές περιοχές καθορίζεται πλέον στα 10 ευρώ ανά στρέμμα και για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα. Η ενίσχυση θα μειώνεται προοδευτικά για όσους έχουν εκτάσεις άνω των 200 στρεμμάτων, ενώ για εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων δεν θα χορηγείται.

Αναλυτικά το Υπομέτρο 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές (πρώην Μέτρο 211):
Έκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 200 στρέμματα: 100% της ενίσχυσης
Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 20 στρέμματα έως και 250 στρέμματα: 80% της ενίσχυσης
Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 250 στρέμματα έως και 300 στρέμματα: 50% της ενίσχυσης
Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 300 στρέμματα δεν χορηγείται ενίσχυση.

Υπομέτρο 13.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών (πρώην Μέτρο 212) η ενίσχυση καθορίζεται στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα, που μειώνεται προοδευτικά όμοια με τις ορεινές περιοχές.

Οι δικαιούχοι του Μέτρου αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Να διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στο Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.
2. Ανάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευση τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της 1791/74062/02.07.2015 υπουργικής απόφασης.
3. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Περιοχές εφαρμογής

α) Υπομέτρο 13.1 ορεινές περιοχές.
Το υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Υπομέτρο 13.2 περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.
Το υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013.
Οι περιοχές αυτές:
βα) θα οριοθετηθούν εκ νέου λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους καθώς και αν οι περιορισμοί αυτοί έχουν ξεπερασθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/20131,
ββ) θα αναπροσαρμοστούν μετά την ολοκλήρωση της οριοθέτησης των περιοχών του άρθρου 32.1.β Καν (ΕΕ) 1305/2013, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013
Μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, θα καθοριστεί το ύψος ενίσχυσης με βάση τις περιοχές που θα προκύψουν και θα εκφρασθεί ως διαφορά στο Καθαρό Γεωργικό Εισόδημα μεταξύ της τυπικής εκμετάλλευσης εντός των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και της τυπικής εκμετάλλευσης των περιοχών που δεν υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα.

Για τους δικαιούχους των περιοχών οι οποίες δε θα είναι επιλέξιμες με τη νέα οριοθέτηση, αλλά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενίσχυση για περίοδο 4 ετών το μέγιστο, η ετήσια ενίσχυση αποτελεί ποσοστό της ενίσχυσης που λάμβαναν την περίοδο 2007−2013, ως εξής:
1ο έτος 80% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007−2013
2ο έτος 60% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007−2013
3ο έτος 40% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007−2013
4ο έτος 20% της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2007−2013

Υποβολή αίτησης
Η Αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του και συγκεκριμένα:

  • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος,
  • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (Φορέας Α «Αθανάσιος Λωρίδας»).

Η αίτηση καταχωρείται στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ) και μετά την οριστικοποίηση της λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, εκτυπώνεται σε 1 αντίτυπο που υπογράφεται από το γεωργό και επισυνάπτεται ηλεκτρονικά η πρώτη σελίδα της αίτησης με την υπογραφή του παραγωγού.