Σχέδια Βελτίωσης 2023 Πρόσκληση

By   14/03/2023

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή

Προτάσεων στήριξης για τη Δράση 4.1.5

«Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και

την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), «Σχέδια Βελτίωσης».

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού, κάτοχοι
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και γεωργικής
εκμετάλλευσης όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας επενδύσεων και δαπανών αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.5 πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση
στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κατά το διάστημα από 15/03/2023 έως 16/5/2023.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, για αίτηση στο πρόγραμμα και σύνταξη φακέλου και δικαιολογητικών επικοινωνήστε με το γραφείο μας:

Δελαπόρτα 3 Σέρρες παραπλεύρως Δικαστηρίων Σερρών

τηλ.: 2321023993

e-mail: loridas@agrobusiness.gr γράφοντας στον τίτλο Σχέδιο Βελτίωσης