ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

By   12/11/2021

Ξεκίνησε σήμερα επίσημα με την Πρόσκληση από το ΥΠΑΑΤ, η υποβολή φακέλων για την εγκατάσταση Νέων Αγροτών για το 2021.

Όπως αναφέρει  σε δελτίο τύπου του ο ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ Ευθύμιος Τσιατούρας:

Σήμερα 12 Νοεμβρίου 2021, στις 12 το μεσημέρι, ξεκινά η υποβολή προτάσεων για τη νέα πρόσκληση των νέων γεωργών. Η διάρκεια της υποβολής έχει οριστεί μέχρι την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι.

Η οριστικοποίηση θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη εξοικείωση με το σύστημα πριν την οριστική υποβολή των αιτήσεων. Όμως η αίτηση μπορεί ήδη να συμπληρωθεί στο σύνολό της και να αποθηκευτεί για οριστικοποίηση όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη.

Αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου. Προφανώς, εφόσον επιλεγεί από-οριστικοποίηση ενός αιτήματος, αυτό πρέπει να οριστικοποιηθεί εκ νέου, εμπρόθεσμα, μετά τη διόρθωσή του.

Οι βασικοί στόχοι της πρόσκλησης του έτους 2021 είναι οι εξής:

α)         Η ουσιαστική δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και αγροτικού δυναμικού της χώρας,

β)         Η αντιμετώπιση του φαινομένου των πλασματικά Νέων Αγροτών, που επωφελούνται ευκαιριακά από το Μέτρο αντιμετωπίζοντας συγκυριακά την είσοδο τους στον τομέα της Γεωργίας και

γ)         Η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Μέτρου με την παροχή νέων κινήτρων, όπως η χορήγηση επαρκούς ενίσχυσης τόσο για την αντιμετώπιση των εξόδων της πρώτης εγκατάστασης στον τομέα της Γεωργίας, όσο και την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Παράλληλα, προβλέπονται για πρώτη φορά ο υπερδιπλασιασμός του ποσού ενίσχυσης στα 40.000 ευρώ (με προσαυξήσεις ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης) και η αύξηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι για ένταξη στο Μέτρο, με σκοπό την αντιμετώπιση των παθογενειών και της συγκυριακής λογικής, αλλά κυρίως την ενδυνάμωση και ανάδειξη του Μέτρου σε βασικό πυλώνα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της χώρας.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα: i) Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους. ii) Είναι µόνιµοι κάτοικοι των περιοχών εφαρµογής του υποµέτρου 6.1.
 2. Οι υποψήφιοι νοµικά πρόσωπα: i) Έχουν ως αρχηγό – νόµιµο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του σηµείου (1.i). ii) Έχουν ως αρχηγό – νόµιµο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 4, ο οποίος µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. iii) Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του αρχηγού – νόµιµου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας. iv) Έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα (Οµάδα ΚΑ∆ 01 εκτός των ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7) τη γεωργική παραγωγή. ∆ραστηριότητες στην αλιεία δεν λαµβάνονται υπόψη.
 3. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 4. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση στήριξης το 2021.
 5. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκµετάλλευσης για τα νοµικά πρόσωπα. Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα, οι αρχηγοί / διαχειριστές αυτών πρέπει να έχουν οριστεί ως νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών.
 6. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
 7. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισής τους.
 8. Υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και µέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµευτικό ποσοτικό στόχο και χρονικές προθεσµίες […].
 9. Εµπίπτουν στον ορισµό των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
 10. ∆εν εµπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιµων υποψηφίων, σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Χαρακτηριστικά Γεωργικής Εκµετάλλευσης

 1. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος.
 2. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει µέγιστη Τυπική απόδοση µικρότερη ή ίση του 1 εκατ. ευρώ και ελάχιστη, µεγαλύτερη ή ίση των:

2.1. 12.000 ευρώ για ηπειρωτική χώρα, Κρήτη, Εύβοια.

2.2. 10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

2.3. 8.000 ευρώ, για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων και για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες. 

 1. Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι:

3.1. Ιδιόκτητα ή µισθωµένα ή συνδυασµός τους.

3.2. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεµαχίου που είναι επιλέξιµη στα καθεστώτα ΕΑΕ.

 1. Το ζωικό και µελισσοκοµικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
 2. Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021
 3. Για τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις:

6.1. Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή.

6.2. Το σύνολο της οικογενειακής εκµετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης που ο υποψήφιος έχει υποβάλλει το 2021.

 • Το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεµαχίων/ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.