πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας

By   14/09/2015

Σε συνέχεια της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ερώτημα του ΥΠΑΠΕΝ όσον αφορά στην διαφοροποίηση κατά τον καθορισμό επιλέξιμων βοσκοτόπων για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης του Πυλώνα ΙΙ, ακολούθησε επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου του Συστήματος Αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ). Προκειμένου να προβεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο προσεχές διάστημα, σε έναρξη της διαδικασίας υπολογισμού πληρωμής, το γραφείο μας έχει προχωρήσει στην επικαιροποίηση του συνόλου των οριστικών δηλώσεων εφαρμογής για το έτος 2012.

Ακολούθως οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν στη διεξαγωγή των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων σε ποσοστό 100%, τα αποτελέσματα των οποίων θα καταχωρηθούν και οριστικοποιηθούν στη μηχανογραφική βάση δεδομένων που υποστηρίζει την εφαρμογή του Μέτρου 214.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω δύναται να ξεκινήσουν οι πληρωμές δικαιούχων νομών που έχουν ολοκληρώσει τα απαιτούμενα στάδια πληρωμής.