ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2023

By   09/05/2023

Με απόφασή του το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε την παράταση κατάθεσης των Σχεδίων Βελτίωσης όπως παρακάτω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 534/13-3-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως εξής:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής: «Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να
ενταχθούν στη Δράση 4.1.5 πρέπει να υποβάλλουν (οριστικοποιήσουν) μία αίτηση στήριξης
ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί
στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr κατά το διάστημα από 15/3/2023 έως 31/5/2023 και ώρα
13:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής (οριστικοποίησης)
δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης με συνέπεια αυτή να μην αξιολογείται.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής: «Αιτήματα από-οριστικοποίησης των
αιτήσεων γίνονται δεκτά έως τις 29/5/2023 και ώρα 13:00 ύστερα από υποβολή αιτήματος στην
τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής ependyseis.gr. Με την από-
οριστικοποίηση το αίτημα επανέρχεται στην κατάσταση «Σχεδίου» και προκειμένου να αξιολογηθεί
πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1.»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ