ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.1.2 ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

By   11/07/2021

Ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Παρατάθηκε για τη δράση 4.1.2 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ) ορίζεται η 30/09/2021 και ώρα 13.00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Τρίτη, 12/10/2021.