Παράταση LEADER Σερρών

By   19/06/2019

Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση της ΑΝΕΣΕΡ και τη 2η τροποποίηση παρατείνεται η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας

Με την 2η τροποποίηση γίνεται:

  • Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης από 24/7/2019 σε 30/8/2019
  • Τροποποίηση της περιγραφής των δικαιούχων της Υποδράσης 19.2.2.6 σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. Η τροποποίηση αφορά τα αρχεία “Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων”, “1η Πρόσκληση Ιδιωτικών έργων”, «Παράρτημα IV Ένταση Ενίσχυσης – Κανονισμοί– Ειδικοί Όροι»  και του «Οδηγού Επιλεξιμότητας – Επιλογής»
  • Αποσαφήνιση των αναφορών – οδηγιών που δίδονται για τη συμπλήρωση των πεδίων του Παραρτήματος “Ι-2 YΠΟΔΕΙΓΜΑ Συμπληρωματικά Στοιχεία της Αίτησης Στήριξης” και συγκεκριμένα για τα πεδία 17.3, 17.5 , 17.11 &  1712
  • Διευκρίνηση σχετικά με την επισύναψη του υποδείγματος Ι-3 «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Αίτησης Στήριξης» στο ΠΣΚΕ. Η διευκρίνιση πραγματοποιείται στο σημείο β του άρθρου 7 «Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης», του Οδηγού Επιλεξιμότητας – Επιλογής
  • Αποσαφήνιση του θέματος των μισθωτηρίων και των εγκεκριμένων δανείων και συγκεκριμένα Τροποποίηση της περιγραφής του Κριτηρίου Επιλεξιμότητας 6 «Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης»και του κριτηρίου Επιλογής 16 «Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου » του «Οδηγού Επιλεξιμότητας – Επιλογής» του παραρτήματος της προκήρυξης ώστε τα μισθωτήρια και εγκεκριμένα δάνεια (βεβαιώσεις πρόθεση – προέγκρισης δανείου) εφόσον υπάρχει η πρόβλεψη αίρεσης σε περίπτωση μη ένταξης, να γίνονται δεκτά στις δράσεις που χορηγούνται με άρθρο 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014.

Αποσαφήνιση του θέματος της ιδίας συμμετοχής και συγκεκριμένα τροποποίηση σημείων Οδηγού Επιλεξιμότητας – Επιλογής της προκήρυξης που αφορούν

  • δικαιολογητικά – περιγραφές, σχετικά με την απόδειξη της ιδίας συμμετοχής ως βαθμολογούμενο κριτήριο, ώστε η προέγκριση ή πρόθεση χορήγησης δανείου ή και η έγκριση δανείου να συνυπολογίζονται στο βαθμολογούμενο κριτήριο του ποσοστού  ιδίων κεφαλαίων  επί της ιδιωτικής συμμετοχής.
  • Τροποποίηση των Επιλέξιμων Κωδικών Δραστηριότητας των υποδράσεων 19.2.2.4 & 19.2.3.4. Συγκεκριμένα εισάγεται στο αρχείο ΙΙ-10 «Επιλέξιμοι τομείς & ΚΑΔ ανά υποδράση» στο πίνακα των επιλέξιμων κωδικών Δραστηριότητας ΚΑΔ των υποδράσεων 19.2.2.4 & 19.2.3.4, ο κωδικός 46.75.12.05 «Χονδρικό εμπόριο αιθέριων ελαίων, μειγμάτων ευωδών ουσιών».
  • Τροποποίηση του αρχείου Ι-7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ – Δήλωσης de minimis, στους Πίνακες 2 & 3. Συγκεκριμένα τροποποιείται  η ημερομηνία 1/1/2014  σε 1/1/2017 στους πίνακες αυτούς, ώστε τα στοιχεία του πίνακα να αναφέρονται στην τριετία που αφορά το   τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, χωρίς περιλαμβάνονται σε αυτό προηγούμενες χρονιές

Επικαιροποίηση  του Αρχείου «ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ _ ΚΛΑΣΕΙΣ_ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ_2018» που αφορά τις κλάσεις ονοματολογίας Δασμολόγιο που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L273 ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου και δημοσιεύτηκε μετά την 1η δημοσιοποίηση της παρούσας προκήρυξης