Παράταση κατάθεσης των Σχεδίων Βελτίωσης 2018

By   23/03/2018

σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2431/21-3-2018 τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4 (Σχέδια Βελτίωσης), παρατείνεται η κατάθεση των φακέλων – αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα έως 02 Μαΐου 2018.