ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

By   26/04/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Στα πλαίσια της Πιστοποίησης/Αναγνώρισης Φορέων για την υποβοήθηση των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2016, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργάζεται ισότιμα με όλους τους πιστοποιημένους φορείς και προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα, προς διευκόλυνση τόσο των Φορέων όσο και των παραγωγών, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω :  Όλοι οι παραγωγοί έχουν δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του Φορέα μέσω του οποίου θα υποβάλουν την αίτησή τους χωρίς να δεσμεύονται από την επιλογή τους κατά τα προηγούμενα έτη. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί επιλέγουν το Φορέα της αρεσκείας τους κάθε χρόνο, ο οποίος και δεσμεύει την αίτησή τους χρησιμοποιώντας τα τελευταία 4 ψηφία του εκκαθαριστικού σημειώματος 2015. Στην περίπτωση, που κάποιος παραγωγός ενώ έχει δώσει τα στοιχεία του εκκαθαριστικού του σε συγκεκριμένο Φορέα, δεν επιθυμεί για τους δικούς του λόγους στη συνέχεια να υποβάλει την αίτησή του μέσω αυτού, έχει τη δυνατότητα να καταθέσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και ο Φορέας υποχρεούται να τον αποδεσμεύσει.  Οι πιστοποιημένοι φορείς ανά γεωγραφική περιοχή για την υποβοήθηση των αγροτών στην υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 έχουν κοινοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι οποιεσδήποτε συνεργασίες των πιστοποιημένων φορέων, με τρίτους, θα πρέπει να κοινοποιούνται έγκαιρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εντάσσονται στις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές της Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προσκομίζονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, που καθορίζουν την μεταξύ τους συνεργασία και διασφαλίζουν την ποιότητα της δουλειάς τους, τη φερεγγυότητα του αποτελέσματος και την ασφάλεια των πληροφοριών, ώστε να μη θίγεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει με διοικητικούς και κατά περίπτωση επιτόπιους ελέγχους στην απαραίτητη αξιολόγηση των σχετικών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν τόσο τη νομιμότητα όσο και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στις μέχρι τώρα Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι Φορείς στη συνέχεια υποχρεούνται να λειτουργούν μόνο στη βάση του εγκεκριμένου επιχειρησιακού τους σχεδίου.