ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 Σχέδια Βελτίωσης Αρδευτικών

By   16/09/2021

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Έχοντας υπ’ όψη τις εθνικές και Ενωσιακές διατάξεις αποφασίζει:

την παράταση της υποβολής των αιτήσεων στήριξης στην δράση 4.1.2. (Σχέδια Βελτίωσης Αρδευτικών) έως την  Τρίτη, 2/11/2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά έως τις 27/10/2021.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 15/11/2021.