Με το Νέο Νομοσχέδιο συζητείται στη Βουλή η δυνατότητα δήλωσης της ιδιότητας του ΑΓΡΟΤΗ για τα Φ/Β αναδρομικά

By   03/11/2015

Σύμφωνα με το energypress.gr με το σχέδιο νόμου για την εναρμόνιση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις), το οποίο βρίσκεται από τις 30/10/2015 σε επεξεργασία από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, συμπεριλαμβάνονται και διατάξεις με σκοπό να επιλύσουν δύο σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ.

Στο Άρθρο 29 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου προβλέπεται η παράταση των προθεσμιών για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους αγρότες που έχουν προχωρήσει και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε να αυτοί να πληρωθούν στις αυξημένες τιμές που ισχύουν για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Αφορά τους αγρότες που είναι παράλληλα και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα, ωστόσο λόγω άγνοιας ή αμέλειας δεν είχαν κάνει δηλώσεις που να εντάσσει τα πάρκα τους ως «αγροτικά φωτοβολταϊκά», παρότι είχαν τη δυνατότητα αυτή.