ΚΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 αρδευτικά σχέδια βελτίωσης

By   20/10/2021

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Έχοντας υπ’ όψη τις εθνικές και Ενωσιακές διατάξεις αποφασίζει:

ακόμα μία παράταση στην υποβολή των αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.1.2. (Σχέδια Βελτίωσης Αρδευτικών) έως την Τρίτη 30/11/2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά έως τις 24/11/2021.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 13/12/2021.