Διατήρηση ιδιότητας ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ στα ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

By   10/03/2022

Αφορά όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν στην κατοχή τους ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ

Υπενθυμίζεται από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης
(ΔΑΠΕΕΠ), ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι
ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση της
ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2021, υποβάλλονται έως και την 31η Μαρτίου
2022.